Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

Arrangör

Utbildningsenheten 

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som vårdar patienter med PVK, SVP och/eller CVK. Du lär dig teknik och handhavande.

Syfte och lärandemål

Efter utbildningen förväntas deltagaren kunna tillämpa ett aseptiskt och säkert handhavande samt förstå anatomin och funktionen av de olika infarterna.

Kostnad

820 kr exklusive moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro tel 021-173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h