KAD - att sätta urinkateter

Arrangör

Utbildningsenheten/KTC-Klinikst träningscentrum

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

Innehåll

Utbildningen ger teoretisk grund om vikten av att följa riktlinjer beträffande vårdhygien och omvårdnad vid behandling av en patient med urinkateter. Deltagarna får lära sig att sätta en urinvägskateter på rätt sätt och att avveckla den. Teori varvas med praktisk träning.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

Lärandemål

Utifrån din yrkesroll förstå att urinkatetersättning är en läkarordination och att ej legitimerad sjukvårdspersonal ska ha skriftlig delegering för att sätta KAD.

Förstå aseptiken för att förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner.

Ha insikt om skillnaden mellan ren och steril metod vid urin katetersättning.

Ha insikt om anatomi och fysiologiska likheter och skillnader mellan könen vid urinkatetersättning.

Kunna möta patienten i dennes situation när en urinkateter ska sättas.

Kostnad

820 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro, tel 021-173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h